Zavolejte nám: +420 739 662 684 info@hotelovkamb.cz

Rozvrh:

2021 - 22 Podnikání (termíny konzultací)

2021 - 22 Kuchař - číšník (termíny konzultací)

2021 - D1 (1. pol.)

2021 - D2 (1. pol.)

2021 - P2 (1. pol.)

2021 - P1 (1. pol.)

 

 

 

 

Zadání praktické části maturitní práce

Obor: 64-41-L/51 Podnikání – dálkové studium

Zpracujte projekt „Založení, financování a provoz podnikatelského subjektu“ ve sféře výroby nebo služeb. Podnikatelem bude fyzická osoba podnikající podle Živnostenského zákona.

Postupujte podle následující struktury:
1. Zjištění zákonných podmínek a postupu vzniku živnostenského oprávnění
2. Konkretizace obchodní činnosti (umístění provozu, charakteristika rozsahu poskytovaných služeb, provozní doba, volba obchodního názvu a loga)
3. Průzkum konkurence (min. dva konkurenti v nejbližším regionu) a vyhodnocení výsledků průzkumu
4. Segmentace trhu, tj. výběr potencionálních klientů a odůvodnění výběru
5. Průzkum dodavatelů (min. dva dodavatelé služeb nebo produktů) a vyhodnocení průzkumu
6. Zpracování SWOT analýzy
7. Zpracování webové prezentace, popř. dalších forem propagace firmy
8. Sestavení zakladatelského rozpočtu v členění: jednorázové zřizovací výdaje a očekávané provozní výdaje v rozsahu prvních dvou měsíců činnosti, zpracování zdrojů financování zakladatelského rozpočtu s rezervou na první dva měsíce provozu (vlastní a cizí zdroje)
9. Zpracování předpokladu očekávaných tržeb (měsíční předpoklad)
10. Zpracování výběru bankovního úvěru pro podnikatele z nabídky min. tří bank, odůvodnění provedeného výběru vč. uvedení splátkového kalendáře (členění splátka jistiny a úroků)
11. Činnosti související se zahájením podnikatelské činnosti (ohlášení živnosti,
přihlášení k pojištění a daňová registrace)
12. Uzavření pracovně – právního vztahu se stanovením hrubé mzdy a výpočtem čisté mzdy, zpracování výpovědi ze strany zaměstnavatele
13. Zpracování daňové evidence s využitím údajů zakladatelského rozpočtu v rozsahu min. dvanácti položek
14. Zpracování účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu fyzických osob

15. Závěr, tj. zhodnocení poznatků pro eventuální realizaci zvoleného podnikatelského záměru.

Práce musí tvořit logický celek a podle vlastního uvážení můžete práci rozšířit o další související problematiku včetně příloh. Zpracovaný projekt bude vycházet z Živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů. Práce bude obsahovat fiktivní jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ a obchodní název firmy. Projekt bude počítat se zřízením min. jednoho pracovního místa.

Úprava a strukturování práce:
1. Titulní strana bude obsahovat

Název a adresa školy
Název maturitní práce s uvedením označení a umístění firmy
Zadavatel: Mgr. Přemysl Siřínek
Student: jméno a příjmení
Obor a třída (64-41-L/51 Podnikání, P2.)
Školní rok
1. Druhá strana – obsah (jednotlivé strany budou číslovány)
2. Další strany – text
3. Přílohy
4. Poslední strana – použité prameny (literatura, webové stránky, veřejné databáze, apod.)
Formát A4, zarovnání do bloku, jednostranný tisk, velikost písma 12, řádkování 1,5, okraje vlevo 2,5 cm, vpravo 2,5 cm.
Maturitní práce bude ve formátu A4 v pevně svázaných deskách.
Ke zpracované maturitní práci vytvořte obrazovou prezentaci (Power Point), kterou využijete při ústní obhajobě v rozsahu 10 – 15 minut.
Pokud by měl konzultant nebo oponent podezření, že je práce z velké části opsaná, má právo dát práci do plagiátorského programu.
Povinná konzultace maturitní práce:
V tištěné podobě odevzdat minimálně prvních osm bodů NEJPOZDĚJI do 14.12.2020
TERMÍN ODEVZDÁNÍ maturitní práce zadavateli: 22.2.2021

 

V Mladé Boleslavi dne: 08.09.2020
Zadavatel: Mgr. Přemysl Siřínek

S kým spolupracujeme?

Erasmus+
Aramark
Pivovar Podkováň
Café restaurant Václav
Partnerská škola
Centrotherm Mladá Boleslav, a. s.
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.
Marvel gym
CPI Hotels
Comfort Hotel
Hermitage
Lesana
Grand Majestic Hotel
Hotel Majestic Plaza

SŠ Gastronomie
a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.

Kontakt


739 662 684

info@hotelovkamb.cz

Na Celně 281, Mladá Boleslav

Důležitá telefonní čísla


Ředitel školy
739 662 684

Zástupce ředitele
732 544 923

Omluva z praxí
732 544 923