Zavolejte nám: +420 739 662 684 info@hotelovkamb.cz

Informace o zpracování osobních údajů žáků Střední školou gastronomie a
hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o.
I.
Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje
Správce osobních údajů:
Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o.
adresa 293 01 Mladá Boleslav, Na Celně 281
IČ: 27228592
e-mail: info@hotelovkamb.cz
ID datové schránky: dg245rm
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jiří Urbánek, advokát
se sídlem 120 00 Praha 2, Na Kozačce 12898/7
e-mail: advokat@ak-urbanek.cz
ID datové schránky: j5uf3bj
II.
Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování
Osobní údaje žáků jsou správcem zpracovávány za účelem plnění povinností správce vyplývajících
zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále též jako „školský zákon“), kdy právním základem zpracování je plnění právních
povinností, které se na správce vztahují, jakož i plnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci.
Osobní údaje žáků jsou zpracovávány i z důvodu a za účelem plnění povinností vyplývajících správci
ze smlouvy o vzdělávání.
III.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Za shora uvedenými účely zpracování osobních údajů správce zpracovává o žácích tyto kategorie
osobních údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno);
státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České
republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České
republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení
vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; údaje o znevýhodnění žáka;
údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o
závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.
IV.
Příjemci osobních údajů
Správce předává osobní údaje žáků třetím osobám v rámci plnění svých zákonných povinností. Jedná
se zejména o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajský úřad Středočeského kraje,
Českou školní inspekci, Zdravotní pojišťovny.
V.
Práva subjektů údajů (žáků) v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů
Subjekt údajů má za podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(„GDPR“) právo:
- přístupu k osobním údajům,
- na opravu osobních údajů,
- na omezení zpracování osobních údajů a právo na jejich výmaz,
- vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
- na přenositelnost osobních údajů,
- podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Shora uvedená práva lze uplatnit u správce, pověřence na ochranu osobních údajů a u dozorového
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
V Mladé Boleslavi dne 1. 9. 2019
Střední škola gastronomie a
hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o.

S kým spolupracujeme?

Erasmus+
Holiday Inn
Park Inn
Aramark
Pivovar Podkováň
Café restaurant Václav
Partnerská škola
Centrotherm Mladá Boleslav, a. s.
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.
Marvel gym

SŠ Gastronomie
a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.

Kontakt


739 662 684

info@hotelovkamb.cz

Na Celně 281, Mladá Boleslav

Důležitá telefonní čísla


Ředitel školy
739 662 684

Zástupce ředitele
732 544 923

Omluva z praxí
732 544 923